auto1 auto1 auto1

+420 775 562 805
+420 775 654 501

Životní prostředí

foto

Společnost provádí technologická čištění, čištění kanalizací, vysokotlaké čištění a likvidaci kapalných opdadů, vč.nebezpečných. Má k dispozici odpovídající moderní zařízení, vč. zařízení pro monitoring kanalizačního potrubí. Společnost má souhlas k provádění sběru a výkupu odpadu pro většinu krajů ČR, řídí se požadavky legislativy ŽP, ročně je vyhodnocována aktuálnost enviromentálních aspektů a rizik ŽP. Evidence odpadů je prováděna elektronicky i fyzicky.

Firma sleduje platné a vznikající zákonné i jiné požadavky týkajících se životního prostředí a zakomponovává je do všech procesů. Zaměstnanci jsou v této oblasti plně vzděláni. Firma také sleduje a měří dopady a následně přijímá preventivní opatření. Společnost je držitelem certifikátu ISO 14001:2005, který se týká enviromentálního managmentu.

foto

S ohledem na skutečnost, že naší hlavní náplní je technologické a průmyslové čištění, aplikace vysokotlakého čištění a nakládání s odpady včetně odpadů nebezpečných, zavazujeme se k používání takových prostředků, které neohrožují životní prostředí.

Zároveň se zavazujeme k odpovídajícímu nakládání s odpady s nejvyšší možnou péčí o eliminaci dopadů na životní prostředí.

Společnost provozuje mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů, pro provoz zařízení byly vydány Provozní řády a Rozhodnutí Krajských úřadů pro kraj Středočeský, Královehradecký, Plzeňský, Ústecký, Liberecký, Pardubický a pro kraj Vysočina.

Společnost RACIO MOST s.r.o. v souladu s Výpisem z Obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26152, se zabývá čištěním nádrží, jímek, lapolů, cisteren, kontejnerů, myček, tukových jímek, septiků a ostatních nádrží znečištěných usazeninami a kaly včetně přepravy veškerých kapalných a jemných pastovitých materiálů, včetně odpadů v režimu ADR. Provádí monitoring kanalizačního potrubí a přípojek o průměru 80 – 450 cm, kamerou s vlastním osvitem, vyvažovací hlavou, detektorem pro vyhledávání kanalizace, přípojek se záznamem směru a hloubky kanalizace a měřením vzdálenosti s možností následného pořízení videozáznamu na CD nosič. Společnost disponuje také kamerovým systémem pro inspekci potrubí DN 30 – 1200 mm k provádění prohlídky kanalizace i v obtížně přístupných místech.

Společnosti byl vydán souhlas k provozování mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů kategorie nebezpečné a ostatní ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech. Provádění určených činností a poskytování služeb se řídí platnými technologickými a pracovními postupy tak, aby byla zajištěna jakost provedených služeb, ochrana životního prostředí a ochrana zdraví při práci. Odpady musí být tříděny a shromažďovány dle daných předpisů, při nakládání s nebezpečnými odpady se řídí informacemi v identifikačním listu nebezpečného odpadu. Při vzniku nového ostatního odpadu se odpad zařazuje, uloží a eviduje dle platných postupů a předpisů.

Příjímání kapalných odpadů je prováděno na vodohospodářsky zabezpečených plochách tak, aby nedošlo k úniku odpadů do okolního prostředí.

Jako shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů slouží speciální nádoby k tomu určené. Jako prostředky shromažďování ostatních odpadů slouží prostředky odpovídající charakteru odpadu. Všechny prostředky jsou zabezpečené proti úniku, specificky označené dle platných předpisů a umístěné na vyčleněných místech v areálu firmy, o kterých jsou zaměstnanci informovány.

Odpady jsou přednostně nabízeny k materiálovému využití (např. recyklace, energetické využití, kompostování). Odpady jsou předávány pouze společnostem, které mají k tomuto oprávnění a s nimiž má společnost uzavřenou smlouvu. Předání odpadů se provádí dle platných postupů a předpisů.

Společnost shromažďuje podklady pro evidenci odpadu, hlášení a evidence nebezpečného odpadu je vedena v programu EVI 8.0, ostatního odpadu pak elektronicky.

Ochrana ovzduší je zajištěna ve společnosti dle platných norem a v rámci smlouvy o pronájmu prostor. Společnost nedisponuje žádnými stacionárními zdroji znečištění ovzduší. Všechny vozy jsou pravidelně podrobovány technickým kontrolám měřením emisí u odborných servisů.

Ochrana vod je zajištěna ve společnosti dle platných norem a v rámci smlouvy o pronájmu prostor. Společnost nedisponuje žádným vodohospodářským zařízením. Čištění cisteren je prováděno na pařící stanici.

K zajištění všech úkolů vyplývajících z činnosti firmy a s ohledem na zásady ochrany životního prostředí vyhlašuje její jednatel politiku jakosti a environmentu a zavazuje se:

2015 © RACIO MOST s.r.o.